Menu

網站最新內容


文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷八      2021-03-23

乞禁商旅過外國狀 元祐五年八月十五日,龍圖閣學士左朝奉郎知杭州蘇軾狀奏。檢會杭州去年十一月二十三日奏泉州百姓徐戩公案,為徐戩不合專擅為高麗國雕造經板二千九百餘片,公然載往彼國...more
個人部落格_電腦盲亂彈電腦_ASP.NET使用VB_家庭記帳簿03 - 如何連接資料庫資料表 - 1      2021-03-18

上篇說到日記帳要有「新增」、「更新」、「明細」及「圖表」四項功能。一般開始會先說明如何新增交易紀錄,本篇先說明如何連接資料庫裡的明細資料表,之後再說明如何新增紀錄,這樣就可以馬上驗...more
個人部落格_愚魯隨筆_同志文學_餐廳往事      2021-03-13

第一次見到雲,是在她們公司附近的一間複合餐廳。 那天葉說她們公司附近餐廳的咖啡很好喝,要請我喝下午茶。下午走進餐廳,葉對著我揮手。她說等等要介紹一位同事讓我認識,她同事就是雲...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷七      2021-03-13

乞開杭州西湖狀 元祐五年四月二十九日,龍圖閣學士左朝奉郎知杭州蘇軾狀奏。右臣聞天下所在陂湖河渠之利,廢興成毀,皆若有數。惟聖人在上,則興利除害,易成而難廢。昔西漢之末,翟方進...more
個人部落格_電腦盲亂彈電腦_ASP.NET使用VB_家庭記帳簿02      2021-03-10

現在開始設計日記帳。首先我希望日記帳能有「新增」、「更新」、「明細」及「圖表」四項功能。除了一開始的 Daily.aspx 外,還要再新增三個 aspx 網頁檔。如下圖:...more
個人部落格_電腦盲亂彈電腦_ASP.NET使用VB_家庭記帳簿01      2021-03-03

自上篇網誌「家庭記帳簿 ─ 建立網站」迄今差不多半年,中間也曾一度撰寫後續,卻因些許意料外之事而延宕至今。網站建立之初,不難,但有些繁雜,需先建好框架,譬如要蓋建築物需先打好地基。...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷六      2021-03-01

乞賜州學書板狀 元祐四年八月 日,龍圖閣學士朝奉郎知杭州蘇軾狀奏。右臣伏見本州學,見管生員二百餘人,及入學參假之流,日益不已。蓋見朝廷尊用儒術,更定貢舉條法,漸復祖宗之舊,人人慕...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷五      2021-02-28

轉對條上三事狀 元祐三年五月一日,翰林學士朝奉郎知制誥兼侍讀蘇軾狀奏。准御史臺牒,五月一日文德殿視朝臣次當轉對,雖愚無知,備位禁林,懷有所見,不敢不盡,謹條上三事如左。 ...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷四      2021-02-23

論擒獲鬼章稱賀太速劄子 元祐二年八月二十七日,翰林學士朝奉郎知制誥兼侍讀蘇軾劄子奏。臣竊聞熙河經略司奏,生擒西蕃首領鬼章,宰相欲以明日稱賀。臣愚以謂偏師獨克,固亦可慶,然行於...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_奏議集  卷三      2021-02-21

繳詞頭奏狀六首 范子淵 元祐元年二月二十八日,朝奉郎試中書舍人蘇軾狀奏。今月二十八日,准吏房送到詞頭一道,司農少卿范子淵知兗州者。右臣謹按:子淵見為殿中侍御史呂陶彈奏,...more

第一頁 | 上一頁   4  5  6  7  8  9  10  11  12   下一頁 | 最後一頁