Menu

網站最新內容


文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  管仲論      2021-04-19

嘗讀周官、司馬法,得軍旅什伍之數。其後讀管夷吾書,又得管子所以變周之制。蓋王者之兵,出於不得已,而非以求勝敵也。故其為法,要以不可敗而已矣,於桓文,非決勝無以定霸,故其法在必勝。繁...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  周公論      2021-04-19

論周公者多異說,何也?周公居禮之變,而處聖人之不幸,宜乎說者之異也。凡周公之所為,亦不得已而已矣。若得已而不已,則周公安得而為之?成王幼不能為政,周公執其權,以王命賞罰天下,是周公...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  伊尹論      2021-04-19

辦天下之大事者,有天下之大節者也。立天下之大節者,狹天下者也。夫以天下之大,而不足以動其心,則天下之大節有不足立,而大事有不足辦者矣。 今夫匹夫匹婦皆知潔廉忠信之為美也,使其...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  魏武帝論      2021-04-19

世之所謂知者,知天下之利害,而審乎計之得失,如斯而已矣。此其為知,猶有所窮。唯見天下之利而為之,唯其害而不為,則是有時而窮焉,亦不能盡天下之利。古之所謂大智者,知天下利害得失之計,...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  漢高帝論      2021-04-19

有進說於君者,因其君之資而為之說,則用力寡矣。人唯好善而求名,是故仁義可以誘而進,不義可以劫而退。若漢高帝起於草莽之中,徒手奮呼而得天下,彼知天下之利害與兵之勝負而已,安知所謂仁義...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  秦始皇帝論      2021-04-19

昔者生民之初,不知所以養生之具,擊搏挽裂與禽獸爭一旦之命,惴惴焉朝不謀夕,憂死之不給,是故巧詐不生,而民無知。然聖人惡其無別,而憂其無以生也,是以作為器用、耒耜、弓矢、舟車、網罟之...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  大臣論下      2021-04-19

天下之權在於小人,君子之欲擊之也,不亡其身,則亡其君。然則是小人者,終不可去乎?聞之曰:迫人者,其智淺;迫於人者,其智深。非才有不同,所居之勢然也。古之為兵者,圍師勿遏,窮寇勿追,...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  大臣論上      2021-04-19

以義正君而無害於國,可謂大臣矣。天下不幸而無明君,使小人執其權,當此之時,天下之忠臣義士莫不欲奮臂而擊之。夫小人者,必先得於其君而自固於天下,是故法不可擊。擊之而不勝身死,其禍止於...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  中庸論下      2021-04-19

夫君子雖能樂之,而不知中庸,則其道必窮。記曰:「君子遵道而行,半途而廢,吾弗能已矣。」君子非其信道之不篤也,非其力行之不至也,得其偏而忘其中,不得終日安行乎通塗,夫雖欲不廢,其可得...more
文集類_別集類_蘇東坡全集_應詔集  中庸論中      2021-04-19

君子之欲誠也,莫若以明。夫聖人之道,自本而觀之,則皆出於人情。不循其本,而逆觀之於其末,則以為聖人有所勉強力行,而非人情之所樂者。夫如是,則雖欲誠之,其道無由。故曰「莫若以明」。使...more

第一頁 | 上一頁   1  2  3  4  5  6  7   下一頁 | 最後一頁