Menu
穀梁傳
   哀公十一年

一、十有一年,春,齊國書帥師伐我。

二、夏,陳轅頗出奔鄭。

三、五月,公會吳伐齊。甲戌,齊國書帥師及吳戰於艾陵。齊師敗績,獲齊國書。

四、秋,七月,辛酉,滕子虞母卒。

五、冬,十有一月,葬滕隱公。

六、衞世叔齊出奔宋。