Menu
穀梁傳
   哀公十年

一、十年,春,王二月,邾子益來奔。

二、公會吳伐齊。

三、三月,戊戌,齊侯陽生卒。

四、夏,宋人伐鄭。

五、晉趙鞅帥師侵齊。

六、五月,公至自伐齊。

七、葬齊悼公。

八、衞公孟彄自齊歸於衞。

九、薛伯夷卒。

十、秋,葬薛惠公。

十一、冬,楚公子結帥師伐陳。

十二、吳救陳。