Menu
穀梁傳
   哀公十二年

一、十有二年,春,用田賦。

古者公田什一,用田賦,非正也。

二、夏,五月,甲辰,孟子卒。

孟子者何也?昭公夫人也。其不言夫人何也?諱取同姓也。

三、公會吳於橐皋。

四、秋,公會衞侯、宋皇瑗於鄖。

五、宋向巢帥師伐鄭。

六、冬,十有二月,螽。