Menu
穀梁傳
   文公十五年

一、十有五年,春,季孫行父如晉。

二、三月,宋司馬華孫來盟。

司馬,官也。其以官稱,無君之辭也。來盟者何?前定也。不言及者,以國與之也。

三、夏,曹伯來朝。

四、齊人歸公孫敖之喪。

五、六月,辛丑,朔,日有食之。鼓,用牲於社。

六、單伯至自齊。

大夫執則致,致則名。此其不名何也?天子之命大夫也。

七、晉郤缺帥師伐蔡。戊申,入蔡。

八、秋,齊人侵我西鄙。

其曰鄙,遠之也。其遠之何也?不以難介我國也。

九、季孫行父如晉。

十、冬,十有一月,諸侯盟於扈。

十一、十有二月,齊人來歸子叔姬。

其曰子叔姬,貴之也。其言來歸何也?父母之於子,雖有罪,猶欲其免也。

十二、齊侯侵我西鄙,遂伐曹,入其郛。