Menu
穀梁傳
   文公十六年

一、十有六年,春,季孫行父會齊侯於陽穀,齊侯弗及盟。

弗及者,內辭也。行父失命矣。齊得,內辭也。

二、夏,五月,公四不視朔。

天子告朔於諸侯,諸侯受乎禰廟,禮也。四不視朔,公不臣也,以公為厭政以甚矣。

三、六月,戊辰,公子遂及齊侯盟於師丘。

復行父之盟也。

四、秋,八月,辛未,夫人姜氏薨。

五、毀泉臺。

喪不貳事,貳事,緩喪也。以文為多失道矣。自古為之,今毀之,不如勿處而已矣。

六、楚人、秦人、巴人滅庸。

七、冬,十有一月,宋人弒其君杵臼。