Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

段產謂新城君

段產謂新城君曰:「夫宵行者能無為姦,而不能令狗無吠己。今臣處郎中,能無議君于王,而不能令人毋議臣于君。願君察之也。」