Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

客卿為韓謂秦王

客卿為韓謂秦王曰:「韓珉之議,知其君不知異君,知其國不知異國。彼公仲者,秦勢能詘之。秦之強,首之者,珉為疾矣。進齊、宋之兵至首垣,遠薄梁郭,所以不及魏者,以為成而過南陽之道,欲以四國西首也。所以不者,皆曰以燕亡于齊,魏亡于秦,陳、蔡亡于楚,此皆絕地形,羣臣比周以蔽其上,大臣為諸侯輕國也。今王位正,張儀之貴,不得議公孫郝,是從臣不事大臣也;公孫郝之貴,不得議甘戊,則大臣不得事近臣矣。貴賤不相事,各得其位,輻湊以事其上,則羣臣之賢不肖可得而知也。王之明一也。公孫郝嘗疾齊、韓而不加貴,則為大臣不敢為諸侯輕國矣。齊、韓嘗因公孫郝而不受,則諸侯不敢因羣臣以為能矣。外內不相為,則諸侯之情偽可得而知也。王之明二也。公孫郝、樗里疾請無攻韓,陳而辟去,王猶攻之也。甘茂約楚、趙而反敬魏,是其講我,茂且攻宜陽,王猶校之也。羣臣之知無幾于王之明者,臣故願公仲之以國侍于王,而無自左右也。」