Menu
戰國策
  卷十 ‧ 齊策三

孟嘗君讌坐

孟嘗君讌坐,謂三先生曰:「願聞先生有以補之闕者。」一人曰:「訾!天下之主,有侵君者,臣請以臣之血湔其衽。」田瞀曰:「車軼之所能至,請掩足下之短,誦足下之長;千乘之君與萬乘之相,其欲有君也,如使而弗及也。」勝a201曰:「臣願以足下之府庫財物,收天下之士,能為君決疑應卒,若魏文侯之有田子方、段干木也。此臣之所為君取矣。」