Menu
戰國策
  卷十 ‧ 齊策三

孟嘗君舍人有與君之夫人相愛者

孟嘗君舍人有與君之夫人相愛者。或以問孟嘗君曰:「為君舍人而內與夫人相愛,亦甚不義矣,君其殺之。」君曰:「睹貌而相悅者,人之情也,其錯之勿言也。」

居期年,君召愛夫人者而謂之曰:「子與文游久矣,大官未可得,小官公又弗欲。衞君與文布衣交,請具車馬皮幣,願君以此從衞君游。」于衞甚重。

齊、衞之交惡,衞君甚欲約天下之兵以攻齊。是人謂衞君曰:「孟嘗君不知臣不肖,以臣欺君。且臣聞齊、衞先君,刑馬壓羊,盟曰:『齊、衞後世無相攻伐,有相攻伐者,令其命如此。』今君約天下之兵以攻齊,是足下倍先君盟約而欺孟嘗君也。願君勿以齊為心。君聽臣則可;不聽臣,若臣不肖也,臣輒以頸血湔足下衿。」衞君乃止。

齊人聞之曰:「孟嘗君可謂善為事矣,轉禍為功。」