Menu
文心雕龍

哀弔第十三

賦憲之謚,短折曰哀。哀者,依也。悲實依心,故曰哀也。以辭遣哀,蓋下流之悼,故不在黃髮,必施夭昏。

昔三良殉秦,百夫莫贖,事均夭橫,黃鳥賦哀,抑亦詩人之哀辭乎!暨漢武封禪,而霍嬗暴亡,帝傷而作詩,亦哀辭之類矣。及後漢,汝陽王亡,崔瑗哀辭,始變前式。然履突鬼門,怪而不辭;駕龍乘雲,仙而不哀;又卒章五言,頗似歌謠,亦彷彿乎漢武也。至於蘇慎張升,並述哀文,雖發其情華,而未極心實。建安哀辭,惟偉長差善,行女一篇,時有惻怛。及潘岳繼作,實踵其美。觀其慮善,情洞悲苦,敘事如傳。結言摹詩,促節四言,鮮有緩句;故能義直而文婉,體舊而趣新,金鹿澤蘭,莫之或繼也。

原夫哀辭大體,情主於痛傷,而辭窮乎愛惜。幼未成德,故譽止於察惠;譽弱不勝務,故悼加乎膚色。隱心而結文則事愜,觀文而屬心則體奢。奢體為辭,則雖麗不哀;必使情往會悲,文來引泣,乃其貴耳。

弔者,至也。詩云:神之弔矣,言神至也。君子令終定謚,事極理哀,故賓之慰主,以至到為言也。壓溺乖道,所以不弔矣。又宋水鄭火,行人奉辭,國災民亡,故同弔也。及晉築虒臺,齊襲燕城,史趙蘇秦,翻賀為弔,虐民搆敵,亦亡之道。凡斯之例,弔之所設也。或驕貴而殞身,或狷忿而乖道,或有志而無時,或美才而兼累,追而慰之,並名為弔。

自賈誼浮湘,發憤弔屈,體同而事覈,辭清而理哀,蓋首出之作也。及相如之弔二世,全為賦體;桓譚以為「其言惻愴,讀者歎息」。及平章要切,斷而能悲也。揚雄弔屈,思積功寡,意深文略,故辭韻沈膇。班彪蔡邕,並敏于致語,然影附賈氏,難為並驅耳。胡阮之弔夷齊,襃而無聞,仲宣所制,譏呵實工。然則胡阮嘉其清,王子傷其隘,各其志也。禰衡之弔平子,縟麗而輕清;陸機之弔魏武,序巧而文繁。降斯以下,未有可稱者矣。

夫弔雖古義,而華辭未造;華過韻緩,則化而為賦。固宜正義以繩理,昭德而塞違,割析襃貶,哀而有正,則無奪倫矣。

贊曰:辭定所表,在彼弱弄。苗而不秀,自古斯慟。雖有通才,迷方告控。千載可傷,寓言以送。