Menu
山海經
   卷十八 ‧ 海內經

東海之內,北海之隅,有國名曰朝鮮、天毒,其人水居,偎人愛之。

西海之內,流沙之中,有國名曰壑市。

西海之內,流沙之西,有國名曰氾葉。

流沙之西,有鳥山者,三水出焉。爰有黃金、璿瑰、丹貨、銀鐵,皆流于此中。又有淮山,好水出焉。

流沙之東,黑水之西,有朝雲之國、司彘之國。黃帝妻雷祖,生昌意。昌意降處若水,生韓流。韓流擢首、謹耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止,取淖子曰阿女,生帝顓頊。

流沙之東,黑水之閒,有山名不死之山。

華山、青水之東,有山名曰肇山。有人名曰柏子高,柏仔高上下于此,至于天。

西南黑水之閒,有都廣之野,后稷葬焉。其城方三百里,蓋天地之中,素女所出也。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百榖自生,冬夏播琴,鸞鳥自歌,鳳鳥自儛,靈壽實華,草木所聚。爰有百獸,相羣爰處。此草也,冬夏不死。

南海之內,黑水青水之閒,有木名曰若木,若水出焉。

有禺中之國。有列襄之國。有靈山,有赤蛇在木上,名曰蝡蛇,木食。

有鹽長之國。有人焉鳥首,名曰鳥民。

有九丘,以水絡之,名曰陶唐之丘、叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、參衛之丘、武夫之丘、神民之丘。有木,青葉紫莖,玄華黃實,名曰建木,百仞無枝,上有九欘,下有九枸,其實如麻,其葉如芒。大皞爰過,黃帝所為。

有窫窳,龍首,是食人。有青獸,人面,名曰猩猩。

西南有巴國。大皞生咸鳥,咸鳥生乘釐,乘釐生後照,後照是始為巴人。

有國名曰流黃辛氏,其域中方三百里,其出是麈。有巴遂山,澠水出焉。

又有朱卷之國。有黑蛇,青首,食象。

南方有贛巨人,人面長脣,黑身有毛,反踵,見人則笑,脣蔽其目,因可逃也。

又有黑人,虎首鳥足,兩手持蛇,方啗之。

有嬴民,鳥足,有封豕。

有人曰苖民。有神焉,人首蛇身,長如轅,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延維,人主得而饗食之,伯天下。

有鸞鳥自歌,鳳鳥自儛。鳳鳥首文曰德,翼文曰順,膺文曰仁,背文曰義,見則天下和。

又有青獸如菟,名曰𡹤狗。有翠鳥。有孔鳥。

南海之內有衡山,有菌山,有桂山。有山名三天子之都。

南方蒼梧之丘,蒼梧之淵,其中有九嶷山,舜之所葬,在長沙零陵界中。

北海之內,有蛇山者,蛇水出焉,東入于海。有五采之鳥,飛蔽一鄉,名曰翳鳥。又有不鉅之山,巧倕葬其西。

北海之內,有反縛盜械,帶戈常倍之佐,名曰相顧之尸。

伯夷父生西岳,西岳生先龍,先龍是始生氐羌,氐羌乞姓。

北海之內,有山,名曰幽都之山,黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民。有大幽之國。有赤脛之民。

有釘靈之國,其民從䣛已下有毛,馬蹏善走。

炎帝之孫伯陵,伯陵同吳權之妻阿女緣婦,緣婦孕三年,是生鼓、延、殳。殳始為侯,鼓、延是始為鍾,為樂風。

黃帝生駱明,駱明生白馬,白馬是為鯀。

帝俊生禺號,禺號生淫梁,淫梁生番禺,是始為舟。番禺生奚仲,奚仲生吉光,吉光是始以木為車。

少皞生般,般是始為弓矢。

帝俊賜羿彤弓素矰,以扶下國,羿是始去恤下地之百艱。

帝俊生晏龍,晏龍是為琴瑟。

帝俊有子八人,是始為歌舞。

帝俊生三身,三身生義均,義均是始為巧倕,是始作下民百巧。后稷是播百榖。稷之孫曰叔均,始作牛耕。大比赤陰是始為國。禹、鯀是始布土,均定九州。

炎帝之妻,赤水之子聽訞生炎居,炎居生節竝,節竝生戲器,戲器生祝融,祝融降處于江水,生共工。共工生術器,術器首方顛,是復土穰,以處江水。共工生后土,后土生噎鳴,噎鳴生歲十有二。

洪水滔天。鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融殺鯀于羽郊。鯀復生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。