Menu
山海經
   卷九 ‧ 海外東經

海外自東南陬至東北陬者。

𨲠丘,爰有遺玉、青馬、視肉、楊桃、甘柤、甘華,百果所生,在東海。兩山夾丘,上有樹木。一曰嗟丘,一曰百果所在,在堯葬東。

大人國在其北,為人大,坐而削船。一曰在𨲠丘北。

奢比之尸在其北,獸身、人面、大耳,珥兩青蛇。一曰肝榆之尸,在大人北。

君子國在其北,衣冠帶劍,食獸,使二文虎在旁,其人好讓不爭。有薰華草,朝生夕死。一曰在肝榆之尸北。

𧈫𧈫在其北,各有兩首。一曰在君子國北。

朝陽之谷,神曰天吳,是為水伯。在𧈫𧈫北兩水閒。其為獸也,八首人面,八足八尾,皆青黃。

青丘國在其北,其人食五穀,衣絲帛。其狐四足九尾。一曰在朝陽北。

帝命豎亥步,自東極至于西極,五億十選九千八百步。豎亥右手把筭,左手指青丘北。一曰禹令豎亥。一曰五億十萬九千八百步。

黑齒國在其北,為人黑齒,食稻啖蛇,一赤一青,在其旁。一曰:在豎亥北,為人黑首,食稻使蛇,其一蛇赤。

下有湯谷。湯谷上有扶桑,十日所浴,在黑齒北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。

雨師妾國在其北,其為人黑,兩手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。一曰在十日北。為人黑身人面,各操一龜。

玄股之國在其北,其為人股黑,衣魚食䳼,使兩鳥夾之。一曰在雨師妾國北。

毛民之國在其北,為人身生毛。一曰在玄股北。

勞民國在其北,其為人黑,食果草實。有一鳥兩頭。或曰教民。一曰在毛民北,為人面目手足盡黑。

東方句芒,鳥身人面,乘兩龍。

建平元年四月丙戌,待詔太常屬臣望校治、侍中光祿勳臣龔、侍中奉車都尉光祿大夫臣秀領主省。