Menu
山海經
   卷七 ‧ 海外西經

海外自西南陬至西北陬者。

滅蒙鳥在結匈國北,為鳥青,赤尾。

大運山高三百仞,在滅蒙鳥北。

大樂之野,夏后啟于此儛九代,乘兩龍,雲蓋三層。左手操翳,右手操環,佩玉璜。在大運山北。一曰大遺之野。

三身國在夏后啟北,一首而三身。

一臂國在其北,一臂、一目、一鼻孔。有黃馬虎文,一目而一手。

奇肱之國在其北,其人一臂三目,有陰有陽,乘文馬。有鳥焉,兩頭,赤黃色,在其旁。

形天與帝爭神,帝斷其首,葬之常羊之山,乃以乳為目,以臍為口,操干戚以舞。

女祭、女戚在其北,居兩水閒,戚操魚觛,祭操俎。

䳐鳥、𪆻鳥,其色青黃,所經國亡。在女祭北。䳐鳥人面,居山上。一曰維鳥,青鳥、黃鳥所集。

丈夫國在維鳥北,其為人衣冠帶劍。

女丑之尸,生而十日炙殺之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居上,女丑居山之上。

巫咸國在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇。在登葆山,羣巫所從上下也。

并封在巫咸東,其狀如彘,前後皆有首,黑。

女子國在巫咸北,兩女子居,水周之。一曰居一門中。

軒轅之國在窮山之際,其不壽者八百歲。在女子國北,人面蛇身,尾交首上。

窮山在其北,不敢西射,畏軒轅之丘。在軒轅國北。其丘方,四蛇相繞。

諸夭之野,鸞鳥自歌,鳳鳥自舞。鳳皇卵,民食之;甘露,民飲之;所欲自從也。百獸相與羣居。在四蛇北。其人兩手操卵食之,兩鳥居前導之。

龍魚陵居在其北,狀如鯉。一曰鰕。即有神聖乘此以行九野。一曰鼈魚在夭野北,其為魚也如鯉。

白民之國在龍魚北,白身披髮。有乘黃,其狀如狐,其背上有角,乘之壽二千歲。

肅慎之國在白民北,有樹名曰雒棠,聖人代立,于此取衣。

長股之國在雒棠北,被髮。一曰長腳。

西方蓐收,左耳有蛇,乘兩龍。