Menu
穀梁傳
   昭公三十二年

一、三十有二年,春,王正月,公在乾侯。

二、取闞。

三、夏,吳伐越。

四、秋,七月。

五、冬,仲孫何忌會晉韓不信、齊高張、宋仲幾、衞大叔申、鄭國參、曹人、莒人、邾人、薛人、杞人、小邾人城成周。

天子微,諸侯不享覲。天子之在者,惟祭與號。故諸侯之大夫相帥以城之,此變之正也。

六、十有二月,己未,公薨於乾侯。