Menu
穀梁傳
   襄公七年

一、七年,春,郯子來朝。

二、夏,四月,三卜郊,不從,乃免牲。

夏四月,不時也。三卜,禮也。乃者,亡乎人之辭也。

三、小邾子來朝。

四、城費。

五、秋,季孫宿如衞。

六、八月,螽。

七、冬,十月,衞侯使孫林父來聘,壬戌,及孫林父盟。

八、楚公子貞帥師圍陳。

九、十有二月,公會晉侯、宋公、陳侯、衞侯、曹伯、莒子、邾子於鄬。鄭伯髠原如會,未見諸侯。丙戌,卒於操。

未見諸侯,其曰如會何也?致其志也。禮,諸侯不生名。此其生名何也?卒之名也。卒之名,則何為加之如會之上?見以如會卒也。其見以如會卒何也?鄭伯將會中國,其臣欲從楚,不勝其臣,弒而死。其言不弒何也?不使夷狄之民加乎中國之君也。其地,於外也。其日,未踰竟也。日卒時葬,正也。

十、陳侯逃歸。

以其去諸侯,故逃之也。