Menu
穀梁傳
   襄公六年

一、六年,春,王三月,壬午,杞伯姑容卒。

二、夏,宋華弱來奔。

三、秋,葬杞桓公。

四、滕子來朝。

五、莒人滅繒。

非滅也。中國日,卑國月,夷狄時。繒,中國也;而時,非滅也。家有既亡,國有既滅,滅而不自知,由別之而不別也。莒人滅繒,非滅也,非立異姓以蒞祭祀,滅亡之道也。

六、冬,叔孫豹如邾。

七、季孫宿如晉。

八、十有二月,齊侯滅萊。