Menu
穀梁傳
   宣公四年

一、四年,春,王正月,公及齊侯平莒及郯,莒人不肯。公伐莒,取向。

及者,內為志焉爾。平,成也。不肯者,可以肯也。伐猶可,取向甚矣。莒人辭不受治也。伐莒,義兵也。取向,非也,乘義而為利也。

二、秦伯稻卒。

三、夏,六月,乙酉,鄭公子歸生弒其君夷。

四、赤狄侵齊。

五、秋,公如齊。

六、公至自齊。

七、冬,楚子伐鄭。