Menu
穀梁傳
   文公十三年

一、十有三年,春,王正月。

二、夏,五月,壬午,陳侯朔卒。

三、邾子蘧篨卒。

四、自正月不雨,至於秋七月。

五、大室屋壞。

大室屋壞者,有壞道也,譏不修也。大室猶世室也。周公曰大廟,伯禽曰大室,群公曰宮。禮,宗廟之事,君親割,夫人親舂,敬之至也。為社稷之主,而先君之廟壞,極稱之,志不敬也。

六、冬,公如晉。衞侯會公於沓。

七、狄侵衞。

八、十有二月,乙丑,公及晉侯盟。

九、公還自晉,鄭伯會公於棐。

還者,事未畢也,自晉事畢也。