Menu
穀梁傳
   僖公五年

一、五年,春,晉侯殺其世子申生。

目晉侯斥殺,惡晉侯也。

二、杞伯姬來朝其子。

婦人既嫁不踰竟,踰竟非禮也。諸侯相見曰朝。伯姬為志乎朝其子也。伯姬為志乎朝其子,則是杞伯失夫之道矣。諸侯相見曰朝,以待人父之道,待人之子,非正也。故曰,杞伯姬來朝其子,參譏也。

三、夏,公孫茲如牟。

四、公及齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男、曹伯會王世子於首戴。

及以會,尊之也。何尊焉?王世子云者,唯王之貳也。云可以重之存焉,尊之也。何重焉?天子世子世天下也。

五、秋,八月,諸侯盟於首戴。

無中事而復舉諸侯何也?尊王世子,而不敢與盟也。尊則其不敢與盟何也?盟者,不相信也,故謹信也。不敢以所不信而加之尊者。桓,諸侯也,不能朝天子,是不臣也。王世子,子也,塊然受諸侯之尊己,而立乎其位,是不子也。桓不臣,王世子不子,則其所善焉何也?是則變之正也。天子微,諸侯不享覲。桓控大國,扶小國,統諸侯,不能以朝天子,亦不敢致天王,尊王世子於首戴,乃所以尊天王之命也。世子含王命會齊桓,亦所以尊天王之命也。世子受之可乎?是亦變之正也。天子微,諸侯不享覲,世子受諸侯之尊己,而天王尊矣,世子受之可也。

六、鄭伯逃歸,不盟。

以其法諸侯,故逃之也。

七、楚人滅弦,弦子奔黃。

弦,國也。其不曰,微國也。

八、九月,戊申,朔,日有食之。

九、冬,晉人執虞公。

執不言所於地,縕於晉也。其曰公何也?猶曰其下執之之辭也。其猶下執之之辭何也?晉命行乎虞民矣。虞虢之相救,非相為賜也。今日亡虢而明日亡虞矣。