Menu
穀梁傳
   僖公三年

一、三年,春,王正月,不雨。

不雨者,勤雨也。

二、夏,四月,不雨。

一時言不雨者,閔雨也。閔雨者,有志乎民者也。

三、徐人取舒。

四、六月,雨。

雨云者,喜雨也。喜雨者,有志乎民者也。

五、秋,齊侯、宋公、江人、黃人會於陽穀。

陽穀之會,桓公委端搢笏而朝諸侯。諸侯皆諭乎桓公之志。

六、冬,公子季友如齊莅盟。

莅者位也。其不日,前定也。不言及者,以國與之也。不言其人,亦以國與之也。

七、楚人伐鄭。