Menu
穀梁傳
   桓公七年

一、七年,春,二月,己亥,焚咸丘。

其不言邾咸丘何也?疾其以火攻也。

二、夏,穀伯綏來朝。鄧侯吾離來朝。

其名何也?失國也。失國則其以朝言之何也?嘗以諸侯與之接矣,雖失國,弗損吾異日也。