Menu
穀梁傳
   桓公六年

一、六年,春,正月,寔來。

寔來者,是來也。何謂是來?謂州公也。其謂之是來何也?以其畫我,故簡言之也。諸侯不以過相朝也。

二、夏,四月,公會紀侯於郕。

三、秋,八月,壬午,大閱。

大閱者何?閱兵車也。脩教明諭,國道也。平而脩戎事,非正也。其日以為崇武,故謹而日之。蓋以觀婦人也。

四、蔡人殺陳佗。

陳佗者,陳君也。其曰陳佗何也?匹夫行,故匹夫稱之也。其匹夫行奈何?陳侯喜獵,淫獵於蔡,與蔡人爭禽,蔡人不知其是陳君也,而殺之。何以知其是陳君也?兩下相殺,不道。其不地於蔡也。

五、九月,丁卯,子同生。

疑,故志之。時曰同乎人也。

六、冬,紀侯來朝。