Menu
戰國策
  卷三十二 ‧ 宋、衞策

犀首伐黃

犀首伐黃,過衞,使人謂衞君曰:「敝邑之師過大國之郊,曾無一介之使以存之乎?敢請其罪。今黃城將下矣,已,將移兵而造大國之城下。」衞君懼,束組三百緄,黃金三百鎰,以隨使者。南文子止之曰:「是勝黃城,必不敢來;不勝,亦不敢來。是勝黃城,則功大名美,內臨其倫。夫在中者惡臨,議其事。蒙大名,挾成功,坐御以待中之議,犀首雖愚,必不為也。是不勝黃城,破心而走,歸恐不免于罪矣!彼安敢攻衞以重其不勝之罪哉?」果勝黃城,帥師而歸,遂不敢過衞。