Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

張登請費緤

張登請費緤曰:「請令公子年謂韓王曰:『費緤,西周讎之,東周寶之。此其家萬金,王何不召之,以為三川之守。是緤以三川與西周戒也,必盡其家以事王。西周惡之,必效先王之器以止王。』韓王必為之。西周聞之,必解子之罪,以止子之事。」