Menu
戰國策
  卷二十八 ‧ 韓策三

秦招楚而伐齊

秦招楚而伐齊,泠向謂陳軫曰:「秦王必外向。楚之齊者知西不合于秦,必且務以楚合于齊。齊、楚合,燕、趙不敢不聽。齊以四國敵秦,是齊不窮也。」向曰:「秦王誠必欲伐齊乎?不如先收于楚之齊者,楚之齊者先務以楚合于齊,則楚必即秦矣。以強秦而有楚,則燕、趙不敢不聽,是齊孤矣。向請為公說秦王。」