Menu
戰國策
  卷二十六 ‧ 韓策一

韓公仲謂向壽

韓公仲使人謂向壽曰:「禽困覆車。公破韓,辱公仲,公仲收國復事秦,自以為必可以封。今公與楚解,中封小令尹以杜陽。秦、楚合,復攻韓,韓必亡。公仲躬率其私徒以鬥于秦,願公之熟計之也。」向壽曰:「吾合秦、楚,非以當韓也,子為我謁之公仲,曰秦、韓之交可合也。」對曰:「願有復于公。諺曰:『貴其所以貴者貴。』今王之愛習公也,不如公孫郝;其知能公也,不如甘茂。今二人者,皆不得親于事矣,而公獨與王主斷于國者,彼有失之也。公孫郝黨于韓,而甘戊黨于魏,故王不信也。今秦、楚爭強,而公黨于楚,是與公孫郝、甘茂同道也。公何以異之?人皆言楚之多變也,而公必之,是自為貴也。公不如與王謀其變也。善韓以備之,若此,則無禍矣。韓氏先以國從公孫郝,而後委國于甘茂,是韓,公之讎也。今公言善韓以備楚,是外舉不避讎也。」

向壽曰:「吾甚欲韓合。」對曰:「甘茂許公仲以武遂,反宜陽之民,今公徒令收之,甚難。」向子曰:「然則柰何?武遂終不可得已。」對曰:「公何不以秦為韓求穎川于楚,此乃韓之寄地也。公求而得之,是令行于楚,而以其地德韓也。公求而弗得,是韓、楚之怨不解,而交走秦也。秦、楚爭強,而公過楚以攻韓,此利于秦。」向子曰:「奈何?」對曰:「此善事也。甘茂欲以魏取齊,公孫郝欲以韓取齊,今公取宜陽以為功,收楚、韓以安之,而誅齊、魏之罪,是以公孫郝、甘茂之無事也。」