Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

成陽君欲以韓魏聽秦

成陽君欲以韓、魏聽秦,魏王弗利。白圭謂魏王曰:「王不如陰使人說成陽君曰:『君入秦,秦必留君而以多割于韓矣。韓不聽,秦必留君而伐韓矣。故君不如安行求質于秦。』成陽君必不入秦,秦、韓不合,則王重矣。」