Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

長平之役

長平之役,平都君說魏王曰:「王胡不為從?」魏王曰:「秦許吾以垣雍。」平都君曰:「臣以垣雍為空割也。」魏王曰:「何謂也?」平都君曰:「秦、趙久相持于長平之下而無決。天下合于秦,則無趙;合于趙,則無秦。秦恐王之變也,故以垣雍餌王也。秦戰勝趙,王敢責垣雍之割乎?王曰『不敢』。秦戰不勝趙,王能令韓出垣雍之割乎?王曰『不能』。臣故曰,垣雍空割也。」魏王曰:「善。」