Menu
戰國策
  卷二十五 ‧ 魏策四

白珪謂新城君

白珪謂新城君曰:「夜行者能無為姦,不能禁狗使無吠己也。故臣能無議君于王,不能禁人議臣于君也。」