Menu
戰國策
  卷二十三 ‧ 魏策二

蘇代為田需說魏王

蘇代為田需說魏王曰:「臣請問文之為魏,孰與其為齊也?」王曰:「不如其為齊也。」「衍之為魏,孰與其為韓也?」王曰:「不如其為韓也。」而蘇代曰:「衍將右韓而左魏,文將右齊而左魏。二人者,將用王之國舉事于世,中道而不可,王且無所聞之矣。王之國雖操藥而從之可也。王不如舍需于側,以稽二人者之所為。二人者曰:『需非吾人也,吾舉事而不利于魏,需必挫我于王。』二人者,必不敢有外心矣。二人者之所為,利于魏與不利于魏,王厝需于側以稽之,臣以為便于事。」王曰:「善。」果厝需于側。