Menu
戰國策
  卷二十三 ‧ 魏策二

犀首見梁君

犀首見梁君曰:「臣盡力竭知,欲以為王廣土取尊名,田需從中敗君,王又聽之,是臣終無成功也。需亡,臣將侍;需侍,臣請亡。」王曰:「需,寡人之股掌之臣也。為子之不便也,殺之亡之,外之毋謂天下何,內之無若羣臣何也!今吾為子外之,令毋敢入子之事。入子事者,吾為子殺之亡之,胡如?」犀首許諾。于是東見田嬰,與之約結;召文子而相于魏,身相于韓。