Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

五國伐秦無功

五國伐秦無功,罷于成皋。趙欲媾于秦,楚與魏、韓將應之,秦弗欲。蘇秦謂齊王曰:「臣已為足下見奉陽君矣。臣謂奉陽君曰:『天下散而事秦,秦必據宋。魏冉必妒君之有陶也。秦王貪,魏冉妒,則陶不可得已矣。君無媾,齊必攻宋。齊攻宋,則楚必攻宋,魏必攻宋,燕、趙助之。五國據宋,不至一二月,陶必得矣。得陶而媾,秦雖有變,則君無患矣。若不得已而必媾,則願五國復堅約。五國願得趙,足下雄飛,與韓氏大吏東免齊王,必無召呡也。使臣守約,若與國有倍約者,以四國攻之。無倍約者,而秦侵約,五國復堅而賓之。今韓、魏與齊相疑也,若復不堅約而講,臣恐與國之大亂也。齊、秦非復合也,必有踦重者矣。復合與踦重者,皆非趙之利也。且天下散而事秦,是秦制天下也。秦制天下,將何以天下為?臣願君之蚤計也。

天下爭秦,秦有六舉,皆不利趙矣。天下爭秦,秦王受負海之國,合負親之交,以據中國,而求利于三晉,是秦之一舉也。秦行是計,不利于趙,而君終不得陶,一矣。天下爭秦,秦王內韓呡于齊,內成陽君于韓,相魏懷于魏,復合衡交,而王賁、韓他之曹,皆起而行事,是秦之一舉也。秦行是計也,不利于趙,而君又不得陶,二矣。天下爭秦,秦王受齊受趙,三彊已親,以據魏而求安邑,是秦之一舉也。秦行是計,齊、趙應之,魏不待伐,抱安邑而倍秦,秦得安邑之饒,魏為上交,韓必入朝秦,據趙已安邑矣,是秦之一舉也。秦行是計,不利于趙,而君必不得陶,三矣。天下爭秦,秦堅燕、趙之交,以伐齊收楚,與韓而攻魏,是秦之一舉也。秦行是計,而燕、趙應之。燕、趙伐齊,兵始用,秦因收楚而攻魏,不至一二月,魏必破矣。秦舉安邑而塞女戟,韓之太行絕,下軹道、南陽而伐魏,絕韓,包二周,即趙自消爍矣。國燥于秦,兵分于齊,非趙之利也。而君終身不得陶,四矣。天下爭秦,秦堅三晉之交攻齊,國破財屈,而兵東分于齊,秦按攻魏,取安邑,是秦之一舉也。秦行是計也,君按救魏,是以攻齊之已敝與秦爭戰也;君不救也,韓、魏焉免西合?國在謀之中,而君有終身不得陶,五矣。天下爭秦,秦按為義,存亡繼絕,固危扶弱,定無罪之君,必起中山與滕焉。秦起中山與滕,而趙、宋同命,何暇言陶?六矣。故曰君必無講,則陶必得矣。』奉陽君曰:『善。』乃絕和于秦,而收齊、魏以成取陶。」