Menu
戰國策
  卷二十一 ‧ 趙策四

齊將攻宋而秦陰禁之

齊將攻宋,而秦陰禁之。齊因欲與趙,趙不聽。齊乃令蘇秦說李兌以攻宋而定封焉。蘇秦乃謂齊王曰:「臣之所以堅三晉以攻秦者,非以為齊得利秦之毀也,欲以使攻宋也。而宋置太子以為王,下親其上而守堅,臣是以欲足下之速歸休士民也。今太子走,諸善太子者,皆有死心。若復攻之,其國必有亂,而太子在外,此亦舉宋之時也。臣為足下說奉陽君曰:『君之身老矣,封不可不早定也。為君慮封,莫若于宋,他國莫可。夫秦人貪,韓、魏危,燕、楚辟,中山之地薄,莫如于陶。失今之時,不可復得已。宋之罪重,齊之怒深,踐亂宋,德大齊,定身封,此百代之一時也。』以奉陽君甚貪之,唯得大封,齊無大異。臣願足下之大發攻宋之舉,而無庸致兵,以觀奉陽君之應足下也。縣陶以甘之,循有燕以臨之,而臣待忠之封,事必大成。臣又願足下有地效于襄安君以資臣也。足下果殘宋,此兩地之封也,足下何愛焉?若足下不得志于宋,與國何敢望也。足下以此資臣也,臣循燕觀趙,則足下擊潰而決天下矣」。