Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

或謂皮相國

或謂皮相國曰:「魏殺呂遼而衞兵,亡其比陽而梁危,河間封不定而趙危,文信不得志,三晉倍之憂也。今魏恥未滅,趙患又起,文信侯之憂大矣。齊不從,三晉之心疑矣。憂大者不計而媾,心疑者事秦急。秦、魏之媾,不待割而成。秦從楚、魏攻齊,獨吞趙,齊、趙必俱亡矣。」