Menu
戰國策
  卷十六 ‧ 楚策三

唐且見春申君

唐且見春申君曰:「齊人飾身修行得為益,然臣羞而不學也。不避絕江河,行千餘里來,竊慕大君之義,而善君之業。臣聞之,賁、諸懷錐刃而天下為勇,西施衣褐而天下稱美。今君相萬乘之楚,御中國之難,所欲者不成,所求者不得,臣等少也。夫梟棋之所以能為者,以散棋佐之也。夫一梟之不如不勝五散,亦明矣。今君何不為天下梟,而令臣等為散乎?」