Menu
戰國策
  卷十六 ‧ 楚策三

蘇子謂楚王

蘇子謂楚王曰:「仁人之于民也,愛之以心,事之以善言。孝子之于親也,愛之以心,事之以財。忠臣之于君也,必進賢人以輔之。今王之大臣父兄,好傷賢以為資,厚斂諸百姓,使王見疾于民,非忠臣也。大臣播王之過于百姓,多賂諸侯以王之地,是故退王之所愛,亦非忠臣也,是以國危。臣願無聽羣臣之相惡也,慎大臣父兄;用民之所善,節身之嗜欲,以安百姓。人臣莫難于無妒而進賢。為主死易,垂沙之事,死者以千數。為主辱易,自令尹以下,事王者以千數。至于無妒而進賢,未見一人也。故明主之察其臣也,必知其無妒而進賢也。賢臣之事其主也,亦必無妒而進賢。夫進賢之難者,賢者用且使己廢,貴且使己賤,故人難之。」