Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

女阿謂蘇子

女阿謂蘇子曰:「秦栖楚王,危太子者,公也。今楚王歸,太子南,公必危。公不如令人謂太子曰:『蘇子知太子之怨己也,必且務不利太子。太子不如善蘇子,蘇子必且為太子入矣。』」蘇子乃令人謂太子。太子復請善于蘇子。