Menu
戰國策
  卷十五 ‧ 楚策二

秦敗楚漢中

秦敗楚漢中。楚王入秦,秦王留之。游騰為楚謂秦王曰:「王挾楚王,而與天下攻楚,則傷行矣。不與天下共攻之,則失利矣。王不如與之盟而歸之。楚王畏,必不敢倍盟。王因與三國攻之,義也。」