Menu
戰國策
  卷九 ‧ 齊策二

權之難齊燕戰

權之難,齊、燕戰。秦使魏冉之趙,出兵助燕擊齊。薛公使魏處之趙,謂李向曰:「君助燕擊齊,齊必急。急必以地和于燕,而身與趙戰矣。然則是君自為燕東兵,為燕取地也。故為君計者,不如按兵勿出。齊必緩,緩必復與燕戰。戰而勝,兵罷弊,趙可取唐、曲逆;戰而不勝,命懸于趙。然則吾中立而割窮齊與疲燕也,兩國之權,歸于君矣。」