Menu
戰國策
  卷四 ‧ 秦策二

義渠君之魏

義渠君之魏,公孫衍謂義渠君曰:「道遠,臣不得復過矣,請謁事情。」義渠君曰:「願聞之。」對曰:「中國無事于秦,則秦且燒焫君之國;中國為有事于秦,則秦且輕使重幣,而事君之國也。」義渠君曰:「謹聞令。」

居無幾何,五國伐秦。陳軫謂秦王曰:「義渠君者,蠻夷之賢君,王不如賂之以撫其心。」秦王曰:「善。」因以文繡千匹,好女百人,遺義渠君。

義渠君致羣臣而謀曰:「此乃公孫衍之所謂也。」因起兵襲秦,大敗秦人于李帛之下。