Menu
國語
  晉語八

趙文子稱賢隨武子

趙文子與叔向遊於九原,曰:「死者若可作也,吾誰與歸?」叔向曰:「其陽子乎!」文子曰:「夫陽子行廉直於晉國,不免其身,其知不足稱也。」叔向曰:「其舅犯乎!」文子曰:「夫舅犯見利而不顧其君,其仁不足稱也。其隨武子乎!納諫不忘其飾,言身不失其友,事君不援而進,不阿而退。」