Menu
國語
  晉語八

趙文子為室張老謂應從禮

趙文子為室,斲其椽而礱之,張老夕焉而見之,不謁而歸。文子聞之,駕而往,曰:「吾不善,子亦告我,何其速也?」對曰:「天子之室,斲其椽而礱之,加密石焉;諸侯礱之;大夫斲之;士首之。備其物,義也;從其等,禮也。今子貴而忘義,富而忘禮,吾懼不免,何敢以告。」文子歸,令之勿礱也。匠人請皆斲之,文子曰:「止。為後世之見之也,其斲者,仁者之為也,其礱者,不仁者之為也。」