Menu
山海經
   卷十三 ‧ 海內東經

海內東北陬以南者。

鉅燕在東北陬。

蓋國在鉅燕南,倭北。倭屬燕。

朝鮮在列陽東,海北山南。列陽屬燕。

列姑射在海河州中。

姑射國在海中,屬列姑射,西南,山環之。

大蟹在海中。

陵魚人面,手足,魚身,在海中。

大鯾居海中。

明組邑居海中。

蓬萊山在海中。

大人之市在海中。

琅邪臺在渤海閒,琅邪之東。其北有山。一曰在海閒。

都州在海中,一曰鬱州。

韓鴈在海中,都州南。

始鳩在海中,韓鴈南。

雷澤中有雷神,龍身而人頭,鼓其腹。在吳西。

會稽山在大楚南。

建平元年四月丙戌,待詔太常屬臣望校治、侍中光祿勳臣龔、侍中奉車都尉光祿大夫臣秀領主省。