Menu
世說新語
  棲逸第十八
 • 阮步兵嘯,聞數百步。蘇門山中,忽有真人,樵伐者咸共傳說。阮籍往觀,見其人擁膝岩側;籍登嶺就之,箕踞相對。籍商略終古,上陳黃、農玄寂之道,下考三代盛德之美,以問之,仡然不應。復敍有為之教、棲神導氣之術以觀之,彼猶如前,凝矚不轉。籍因對之長嘯。良久,乃笑曰:「可更作。」籍復嘯。意盡,退,還半嶺許,聞上啾然有聲,如數部鼓吹,林谷傳響。顧看,乃向人嘯也。

 • 嵇康游於汲郡山中,遇道士孫登,遂與之游。康臨去,登曰:「君才則高矣,保身之道不足。」

 • 山公將去選曹,欲舉嵇康,康與書告絕。

 • 李廞是茂曾第五子,清貞有遠操,而少羸病,不肯婚宦。居在臨海,住兄侍中墓下。既有高名,王丞相欲招禮之,故辟為府掾。廞得箋命,笑曰:「茂弘乃復以一爵假人。」

 • 何驃騎弟以高情避世,而驃騎勸之令仕,答曰:「予第五之名,何必減驃騎!」

 • 阮光祿在東山,蕭然無事,常內足於懷。有人以問王右軍,右軍曰:「此君近不驚寵辱,遂古之沉冥,何以過此!」

 • 孔車騎少有嘉遁意,年四十餘,始應安東命。未仕宦時,常獨寢,歌吹,自箴誨。自稱孔郎,游散名山。百姓謂有道術,為生立廟,今猶有孔郎廟。

 • 南陽劉驎之,高率善史傳,隱於陽岐。於時苻堅臨江,荊州刺史桓沖將盡訏謨之益,徵為長史,遣人船往迎,贈貺甚厚。驎之聞命,便升舟,悉不受所餉,緣道以乞窮乏,比至上明亦盡。一見沖,因陳無用,翛然而退。居陽岐積年,衣食有無,常與村人共。值己匱乏,村人亦如之。甚厚為鄉閭所安。

 • 南陽翟道淵與汝南周子南少相友,共隱於尋陽。庾太尉說周以當世之務,周遂仕。翟秉志彌固。其後周詣翟,翟不與語。

 • 孟萬年及弟少孤,居武昌陽新縣。萬年游宦,有盛名當世。少孤未嘗出,京邑人士思欲見之,乃遣信報少孤云:「兄病篤」。狼狽至都,時賢見之者,莫不嗟重。因相謂曰:「少孤如此,萬年可死。」

 • 康僧淵在豫章,去郭數十里立精舍,旁連嶺,帶長川,芳林列於軒亭,清流激於堂宇。乃閑居研講,希心理味。庾公諸人多往看之,觀其運用吐納,風流轉佳,加已處之怡然,亦有以自得,聲名乃興。後不堪,遂出。

 • 戴安道既厲操東山,而其兄欲建式遏之功。謝太傅曰:「卿兄弟志業,何其太殊?」戴曰:「下官不堪其憂,家弟不改其樂。」

 • 許玄度隱在永興南幽穴中,每致四方諸侯之遺。或謂許曰:「嘗聞箕山人似不爾耳。」許曰:「筐篚苞苴,故當輕於天下之寶耳!」

 • 范宣未嘗入公門。韓康伯與同載,遂誘俱入郡,范便於車後趨下。

 • 郗超每聞欲高尚隱退者,輒為辦百萬資,並為造立居宇。在剡為戴公起宅,甚精整。戴始往舊居,與所親書曰:「近至剡,如官舍。」郗為傅約亦辦百萬資,傅隱事差互,故不果遺。

 • 許掾好游山水,而體便登陟。時人云:「許非徒有勝情,實有濟勝之具。」

 • 郗尚書與謝居士善,常稱:「謝慶緒識見雖不絕人,可以累心處都盡。」