Menu
古文觀止
  卷十一
篇名 作者
上梅直講書 蘇軾
喜雨亭記 蘇軾
凌虛臺記 蘇軾
超然臺記 蘇軾
放鶴亭記 蘇軾
石鐘山記 蘇軾
潮州韓文公廟碑 蘇軾
乞校正陸贄奏議進御劄子 蘇軾
前赤壁賦 蘇軾
後赤壁賦 蘇軾
三槐堂銘 蘇軾
方山子傳 蘇軾
六國論 蘇轍
上樞密韓太尉書 蘇轍
黃州快哉亭記 蘇轍
寄歐陽舍人書 曾鞏
贈黎安二生序 曾鞏
讀孟嘗君傳 王安石
同學一首別子固 王安石
遊襃禪山記 王安石
泰州海陵縣主簿許君墓誌銘 王安石