Menu
古文觀止

卷六 ‧ 景帝令二千石修職詔  漢景帝

雕文刻鏤,傷農事者也;錦繡纂組,害女紅者也。農事傷則飢之本也,女紅害則寒之原也。夫飢寒並至,而能亡為非者,寡矣。朕親耕,后親桑,以奉宗廟粢盛祭服,為天下先。不受獻,減太官,省繇賦,欲天下務農蠶,素有畜積,以備災害。彊毋攘弱,眾毋暴寡,老耆以壽終,幼孤得遂長。

今歲或不登,民食頗寡,其咎安在?或詐偽為吏,吏以貨賂為市,漁奪百姓,侵牟萬民。縣丞,長吏也,姦法與盜盜,甚無謂也。其令二千石各脩其職。不事官職耗亂者,丞相以聞,請其罪。布告天下,使明知朕意。