Menu
聊齋志異
  豢蛇

泗水山中,舊有禪院,四無村落,人蹟罕及,有道士棲止其中。或言內多大蛇,故游人益遠之。一少年入山羅鷹。入既深,無所歸宿;遙見蘭若,趨投之。道士驚曰:「居士何來?幸不為兒輩所見!」即命坐,具饘粥。食未已,一巨蛇入,粗十餘圍,昂首向客,怒目電瞛。客大懼。道士以掌擊其額,呵曰:「去!」蛇乃俯首入東室。蜿蜒移時,其軀始盡,盤伏其中,一室盡滿。客大懼,搖戰。道士曰:「此平時所豢養。有我在,不妨;所患者,客自遇之耳。」客甫坐,又一蛇入,較前略小,約可五六圍。見客遽止,睒閃吐舌如前狀。道士又叱之,亦入室去。室無臥處,半遶梁間,壁上土搖落有聲。客益懼,終夜不寢。早起欲歸,道士送之。出屋門,見牆上階下,大如盎琖者,行臥不一。見生人,皆有吞噬狀。客懼,依道士肘腋而行,使送出谷口,乃歸。

余鄉有客中州者,寄宿蛇佛寺。寺僧具晚餐,肉湯甚美,而段段皆圓,類雞項。疑問寺僧:「殺雞幾何,遂得多項?」僧曰:「此蛇段耳。」客大驚,有出門而哇者。既寢,覺胸上蠕蠕。摸之,則蛇也,頓起駭呼。僧起曰:「此常事,烏足駭!」因以火照壁間,大小滿牆,榻上下皆是也。次日,僧引入佛殿。佛座下有巨井,井中蛇粗如巨甕,探首井邊而不出。爇火下視,則蛇子蛇孫以數百萬計,族居其中。僧云:「昔蛇出為害,佛坐其上以鎮之,其患始平」云。