Menu
爾雅
   釋丘第十

丘,一成爲敦丘。
再成爲陶丘。
再成銳上爲融丘。
三成爲崐崘丘。
如椉者,椉丘。
如陼者,陼丘。
水潦所止,泥丘。
方丘,胡丘。
絕高爲之京。
非人爲之丘。
水潦所還,埒丘。
上正,章丘。
澤中有丘,都丘。
當途,梧丘。
途出其右而還之,畫丘。
途出其前,戴丘。
途出其後,昌丘。
水出其前,渻丘。水出其後,沮丘。水出其右,正丘。水出其左,營丘。
如覆敦者,敦丘。
邐迤,沙丘。
左高,咸丘。右高,臨丘。前高,旄丘。後高,陵丘。
偏高,阿丘。
宛中,宛丘。
丘背有丘爲負丘。
左澤,定丘。
右陵,泰丘。
如畝,畝丘。
如陵,陵丘。

丘上有丘爲宛丘。陳有宛丘,晉有潛丘,淮南有州黎丘。天下有名丘五,三在河南,其二在河北。

──丘。

望厓洒而高,岸。
夷上洒下,不漘。
隩,隈。
厓內爲隩,外爲隈。
畢,堂牆。
重厓,岸。
岸上,滸。
墳,大防。
涘爲厓。
窮瀆,汜。
谷者,溦。

──厓岸。